Privacyverklaring

Bij Oticon A/S respecteren en beschermen wij de privacy van onze gebruikers en streven wij ernaar om zo transparant mogelijk te zijn over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring voor Oticon A/S      Privacyverklaringen voor Oticon Apps     Privacyverklaring voor Oticon RemoteCare Administratieportal 

Privacyverklaring van Oticon

 

Bij Oticon respecteren en beschermen wij de privacy van onze gebruikers en streven wij ernaar om zo transparant mogelijk te zijn over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. In deze Privacyverklaring wordt met “wij”, “ons” en “onze” Oticon bedoeld.

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, dus controleer als u onze diensten gebruikt of u de meest recente versie heeft gezien.

 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Oticon en Oticon is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via de website en andere middelen worden verzameld.

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen met behulp van onderstaande contactgegevens.

Oticon
Kuiperij 5
1185 XS  Amstelveen
Nederland

Tel: +31 20 545 57 80

E-mail: privacy@demant.com

Oticon is een handelsnaam van Demant Nederland B.V.

 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens:

 • Wanneer u een aanvraag doet of een afspraak maakt via ons webformulier, onze online hoortest doet, producten van ons koopt via onze website, u zich registreert voor een account op onze website, marketingmateriaal aanvraagt of u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

 • Wanneer u onze website bezoekt en cookies op uw computer worden geplaatst. Zie ons cookiebeleid (https://www.oticon.nl/about/oticon/cookie-policy) voor meer informatie.

 • Wanneer u ons e-mailt, belt of schrijft, onze filialen bezoekt of ons op andere wijze informatie verstrekt, inclusief door met ons te communiceren via sociale media zoals Facebook en Twitter.

 

Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Uw naam, titel, postadres, telefoonnummer en e-mailadres en, indien u een aankoop doet bij ons, credit- of debitcardgegevens.

 • Informatie over uw gebruik van onze callcenters en uw bezoeken aan onze filialen.

 • Informatie die u ons verstrekt tijdens communicatie met ons, zij het via e-mail, post, telefoon, persoonlijk of onze website, bijvoorbeeld opmerkingen of vragen over de producten en diensten die wij leveren.

 • Als u zich bij ons registreert voor een hoortest, ons informatie geeft over uw gehoor of een van onze hoortoestellen aanschaft, kan het zijn dat u ons gevoelige informatie over uw gezondheid geeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn of u momenteel een hoortoestel gebruikt en zo ja, welk type hoortoestel, informatie over uw gehoortoestand en, indien van toepassing, uw familiegeschiedenis. Wij verzamelen en gebruiken gevoelige informatie over uw gezondheid alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken juist zijn. Wij zorgen er tevens voor dat uw persoonsgegevens voortdurend worden geactualiseerd. Aangezien onze diensten afhankelijk zijn van uw juiste en actuele persoonsgegevens, verzoeken wij u vriendelijk ons te informeren in geval van relevante wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt onze contactgegevens hierboven gebruiken om ons te informeren over eventuele wijzigingen.

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken en beantwoorden van verzoeken, vragen en klachten van u, in overeenstemming met ons gerechtvaardigde belang om onze klanten een responsieve service te bieden.

 • Het leveren van door u gevraagde en/of gekochte diensten en producten en met u communiceren over dergelijke diensten en/of producten. Wij doen dit waar nodig om een overeenkomst met u na te komen en in overeenstemming met ons gerechtvaardigde belang een bedrijf te runnen dat producten en diensten aanbiedt die verband houden met hoorzorg.

 • Het bijhouden van onze administratie en voor controledoeleinden, in overeenstemming met ons gerechtvaardigde belang om dit te doen en/of wanneer de wetgeving dit vereist.

 • Het voorkomen of opsporen van fraude en het instellen van, uitoefenen van en verdedigen tegen rechtsvorderingen, in overeenstemming met ons gerechtvaardigde belang om dit te doen.

 • Waar wettelijk vereist of waar het in ons gerechtvaardigde belang is om te voldoen aan verzoeken van wetshandhavings- en regelgevende instanties.

 • Het analyseren van trends en profielen, met het oog op ons gerechtvaardigde belang om onze diensten en communicatie te verbeteren, aan te passen en te personaliseren ten behoeve van onze klanten.

 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek, met het oog op ons gerechtvaardigde belang om onze diensten en communicatie te verbeteren, aan te passen en te personaliseren ten behoeve van onze klanten.

 • Het aanbevelen van producten en diensten waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd bent. Wij doen dit in overeenstemming met ons gerechtvaardigde belang om direct marketing uit te voeren gericht op onze klanten en, waar wij uw gezondheidsgegevens of elektronische methoden zoals e-mail gebruiken, uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verhuren, verkopen of anderszins delen of verstrekken, behalve zoals hierin wordt beschreven of anderszins wordt vermeld op het moment dat de gegevens worden verzameld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met gelieerde bedrijven binnen de Demant Group voor het leveren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten. Zie het organigram in ons meest recente jaarverslag om te zien welke bedrijven deel uitmaken van de Demant Group. U kunt ons meest recente jaarverslag vinden op www.demant.com.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze dienstverleners voor taken zoals:

 • assisteren bij het beheer van onze website of het oplossen van problemen daarmee;

 • assisteren bij het leveren of ontwerpen van onze producten of bij onze bedrijfsvoering;

 • assisteren bij onze marketingcampagnes;

 • runnen van onze callcenters; of

 • leveren van elektronische of fysieke opslagdiensten of -systemen aan ons.

 

Wij zullen uw gegevens in deze gevallen alleen delen indien dat noodzakelijk is voor onze dienstverleners om de dienst voor ons uit te voeren. Deze dienstverleners zijn niet bevoegd om uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te bewaren of te gebruiken en zijn altijd verplicht om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan geselecteerde derden zoals wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en onze professionele adviseurs indien wij daartoe verplicht zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, indien het in ons gerechtvaardigde belang is, of om de Gebruiksvoorwaarden van onze website of andere gerelateerde overeenkomsten met u of uw bedrijf te handhaven of toe te passen.

 

Om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met gelieerde bedrijven in de Demant Group buiten de EU/EER.

Als wij uw persoonsgegevens buiten de EU/EER verwerken, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking voldoet aan de eisen van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de bescherming van de rechten van de betrokkene. De doorgifte van persoonsgegevens is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie die naar het oordeel van de Commissie voldoende garanties bieden voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, fundamentele rechten en vrijheden, alsmede voor de uitoefening van de daaraan verbonden rechten.

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om rechtmatige wettelijke of zakelijke redenen, waaronder om aan eventuele wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn in verband met het doeleinde van onze verzameling, verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Wij bewaren persoonsgegevens die wij volgens de wet verplicht zijn te bewaren.

Als u gedetailleerdere informatie over ons retentiebeleid wilt, neem dan contact met ons op via de bovengenoemde contactgegevens.

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoeld verlies of wijziging, tegen ongeoorloofde verstrekking en tegen toegang door onbevoegde personen.

Indien zich een inbreuk op de beveiliging voordoet, stellen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte als de inbreuk kan leiden tot een hoog risico voor uw rechten, bijvoorbeeld identiteitsdiefstal, discriminatie, verlies van reputatie of ander aanzienlijk ongemak.

 

U heeft te allen tijde het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij over u verwerken, waar de gegevens worden verzameld en waarvoor wij deze gebruiken. U heeft tevens het recht om te weten hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren en met wie wij uw gegevens delen. Op uw verzoek kunnen wij u informatie geven over (en een kopie van) de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Uw toegang kan worden beperkt om de privacybescherming, bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten van anderen te waarborgen. U heeft mogelijk ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om correctie te verzoeken. Neem contact met ons op en laat ons weten hoe wij uw gegevens kunnen corrigeren.

In sommige gevallen zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan het geval zijn als u uw toestemming intrekt. Indien u van mening bent dat het bewaren van uw persoonsgegevens door ons niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor wij deze hebben verzameld, heeft u het recht om verwijdering ervan te verzoeken. U kunt ook contact met ons opnemen indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de toepasselijke wetgeving of andere wettelijke verplichtingen worden verwerkt.

Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of wissen, onderzoeken wij of aan de voorwaarden is voldaan. Als dat het geval is, voeren wij de wijzigingen of verwijdering zo snel mogelijk uit.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. U kunt contact met ons opnemen met behulp van de contactgegevens bovenaan de Privacyverklaring als u een bezwaar wilt indienen. Als uw bezwaar gegrond is, zorgen wij ervoor dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gestaakt.

 

Indien u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, laat het ons dan weten, dan zullen wij uw vragen beantwoorden en, indien nodig, maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat onze praktijken in overeenstemming zijn met onze verplichtingen. Indien u daarna nog niet tevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale gegevensbeschermingsautoriteit. In Nederland is de relevante gegevensbeschermingsautoriteit Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of tel: 088 - 1805 255.

 

Wij leveren oplossingen voor kinderen, maar deze website is niet bedoeld of ontworpen om persoonsgegevens over kinderen jonger dan 13 jaar te verzamelen. Wij verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van personen waarvan wij weten dat deze jonger zijn dan 13 jaar.

 

Deze website kan links bevatten naar websites van andere bedrijven en organisaties. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke sites van derden en wij raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met deze sites van derden voor informatie over hun beleid inzake het verzamelen en verstrekken van gegevens.

 

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Indien relevant, mogelijk en passend, wordt u hiervan per e-mail over geïnformeerd.

Deze Privacyverklaring is bijgewerkt op 1 juli 2018.

Privacyverklaring voor Oticon apps

De onderstaande pricayverklaringen beschrijven hoe en waarom wij gegevens verzamelen over u als gebruiker. De privacyverklaring is alleen van toepassing op gegevens die worden verzameld in de vermelde app.

 

Download de privacyverklaring als een pdf-bestand:

Oticon ON app

Oticon RemoteCare app versie 3.0.1

ConnectLine app versie 1.3.0

Privacyverklaring voor het Oticon RemoteCare Administratieportal

In de onderstaande privacyverklaring wordt beschreven hoe en waarom we informatie over u als gebruiker verzamelen. De privacyverklaring is alleen van toepassing op informatie die wordt verzameld op het Oticon RemoteCare Administratieportal.

 

Download de privacyverklaring als pdf-bestand:

Oticon RemoteCare Administratieportal