REACH

REACH houdt zich bezig met de registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen en is van kracht geworden op 1 juni 2007. Het doel van REACH is om de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu te verbeteren door betere en vroegtijdigere identificatie van bepaalde chemische stoffen. REACH is een verordening van de Europese Unie en is van toepassing op alle leveranciers (binnen en buiten Europa), die chemische stoffen en/of producten met bepaalde chemische stoffen willen verkopen, importeren of produceren in de Europese Unie.

Oticon ondersteunt het doel van REACH om de verordening van de Europese Unie ten aanzien van chemische stoffen verder te verbeteren, waaronder het doel om de publieke gezondheid en veiligheid te verbeteren en het milieu te beschermen.

Bovendien hebben we onze leveranciers van componenten en eindproducten verzocht ons informatie te verstrekken over de chemicaliën in de door hun geleverde producten. Zodoende kunnen we onze klanten en consumenten informatie verstrekken over de zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (SVHC, Substances of Very High Concern) die voorkomen op de SVHC-lijst van de REACH-verordening, zoals is vereist in artikel 33 van REACH.

Oticon REACH-verklaring met betrekking tot stoffen in voorwerpen

Het Europees Hof van Justitie heeft op 10 september 2015 over de artikeldefinitie van de REACH-verordening van de EU beslist dat elk van de artikelen, die in een complex product worden geassembleerd of samengevoegd, als artikel blijft bestaan en onder de desbetreffende meldings- en informatieplicht valt wanneer zij een zeer zorgwekkende stof bevatten in een concentratie van meer dan 0,1% van hun massa.

Op basis van onderzoek en huidige kennis, alsmede informatie van onze leveranciers met betrekking tot REACH artikel 33, heeft Oticon de onderstaande SVHC's van de huidige versie van de kandidatenlijst geïdentificeerd in concentraties boven de drempelwaarde van 0,1% w/w, die aanwezig kunnen zijn in de volgende Oticon producten:
 

Producttype Artikel Stof CAS nr.

Hoortoestellen

Luidsprekers

Connectiviteits apparaten

Elektronische of Elektrische accessoiress

Mechanische metaallegeringen* Lood 7439-92-1
Keramisch element, glaselement* Loodtitaanoxide 12060-00-3
Inductieve opladers  Intern mechanisch component Broomhoudende aromatische verbinding  N/A 
IHO  Soldeermasker  Melamine  108-78-1 


*Vermeld als vrijstellingen voor elektrische en elektronische apparatuur in bijlage III bij de EU-RoHS-richtlijn 2011/65/EU.


Daarnaast is het algemeen bekend dat DEHP, een van de ftalaten die in de SVHC-kandidatenlijst zijn opgenomen, aanwezig is in kabels, stroomkabels, PVC-pakking, PVC-buis, enz. Naast de ftalaten in het algemeen is deze stof uit de productie van andere Oticon producten gehaald, maar kan echter voor sommige artikelen die in het verleden zijn geproduceerd, meer dan 0,1% (g/g) bedragen.